صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۰,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۵,۶۷۴,۲۲۶,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۸,۰۶۷,۲۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷,۷۶۰,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷,۷۶۰,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۶۸,۰۶۷,۲۸۵ ۶۷,۷۶۰,۷۵۶ ۰ ۰ ۵۲,۰۳۹ ۰ ۴۲,۹۵۳ ۹,۰۸۶ ۶۱۵,۶۷۴,۲۲۶,۰۰۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۶۶,۵۸۱,۰۰۷ ۶۶,۲۹۷,۶۵۸ ۰ ۰ ۵۲,۰۳۹ ۰ ۴۲,۹۵۳ ۹,۰۸۶ ۶۰۲,۳۸۰,۵۲۰,۵۷۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۶۶,۵۸۳,۷۸۶ ۶۶,۳۰۰,۴۳۷ ۰ ۰ ۵۲,۰۳۹ ۰ ۴۲,۹۵۳ ۹,۰۸۶ ۶۰۲,۴۰۵,۷۶۷,۴۹۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۶۶,۵۸۶,۵۶۴ ۶۶,۳۰۳,۲۱۵ ۰ ۱۱ ۵۲,۰۳۹ ۳ ۴۲,۹۵۳ ۹,۰۸۶ ۶۰۲,۴۳۱,۰۱۴,۹۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۶۶,۵۸۸,۵۹۳ ۶۶,۳۰۴,۹۹۴ ۰ ۱۷ ۵۲,۰۲۸ ۱ ۴۲,۹۵۰ ۹,۰۷۸ ۶۰۱,۹۱۶,۷۳۵,۲۹۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۶۵,۱۲۰,۸۴۰ ۶۴,۸۵۳,۲۸۸ ۰ ۶۸ ۵۲,۰۱۱ ۰ ۴۲,۹۴۹ ۹,۰۶۲ ۵۸۷,۷۰۰,۴۹۳,۷۵۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶۵,۱۸۷,۵۴۸ ۶۴,۹۳۲,۴۷۰ ۰ ۲۲ ۵۱,۹۴۳ ۰ ۴۲,۹۴۹ ۸,۹۹۴ ۵۸۴,۰۰۲,۶۳۴,۶۸۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۶۵,۷۹۹,۹۰۰ ۶۵,۵۲۶,۵۲۸ ۰ ۵۵ ۵۱,۹۲۱ ۱ ۴۲,۹۴۹ ۸,۹۷۲ ۵۸۷,۹۰۴,۰۰۹,۹۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶۵,۳۰۳,۷۰۴ ۶۵,۰۵۳,۱۷۷ ۰ ۰ ۵۱,۸۶۶ ۰ ۴۲,۹۴۸ ۸,۹۱۸ ۵۸۰,۱۴۴,۲۳۲,۳۲۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۶۴,۵۸۱,۰۵۷ ۶۴,۳۰۷,۸۱۰ ۰ ۰ ۵۱,۸۶۶ ۰ ۴۲,۹۴۸ ۸,۹۱۸ ۵۷۳,۴۹۷,۰۵۱,۱۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۶۴,۵۸۳,۶۴۴ ۶۴,۳۱۰,۳۹۷ ۰ ۵۴ ۵۱,۸۶۶ ۱ ۴۲,۹۴۸ ۸,۹۱۸ ۵۷۳,۵۲۰,۱۱۹,۷۶۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۶۴,۵۸۶,۲۰۰ ۶۴,۳۱۱,۳۱۹ ۰ ۷۹ ۵۱,۸۱۲ ۰ ۴۲,۹۴۷ ۸,۸۶۵ ۵۷۰,۱۱۹,۸۴۱,۸۰۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۶۵,۱۸۴,۹۸۴ ۶۴,۸۸۹,۲۱۲ ۰ ۷۵ ۵۱,۷۳۳ ۲ ۴۲,۹۴۷ ۸,۷۸۶ ۵۷۰,۱۱۶,۶۱۷,۳۵۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۶۴,۸۷۱,۵۷۲ ۶۴,۵۷۵,۵۴۶ ۰ ۳۵ ۵۱,۶۵۸ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۷۱۳ ۵۶۲,۶۴۶,۷۲۹,۷۰۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶۵,۰۲۵,۴۹۱ ۶۴,۷۳۹,۵۵۷ ۰ ۴۲ ۵۱,۶۲۳ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۷۸ ۵۶۱,۸۰۹,۸۷۳,۳۳۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۶۵,۴۸۴,۵۴۲ ۶۵,۱۷۲,۷۴۱ ۰ ۰ ۵۱,۵۸۱ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۳۶ ۵۶۲,۸۳۱,۷۹۲,۷۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶۴,۲۱۶,۰۹۴ ۶۳,۹۲۴,۳۱۶ ۰ ۰ ۵۱,۵۸۱ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۳۶ ۵۵۲,۰۵۰,۳۹۴,۶۴۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۶۴,۲۱۸,۷۹۲ ۶۳,۹۲۷,۰۱۴ ۰ ۸ ۵۱,۵۸۱ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۳۶ ۵۵۲,۰۷۳,۶۹۴,۷۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۶۴,۲۲۱,۴۹۱ ۶۳,۹۲۹,۴۴۲ ۰ ۴ ۵۱,۵۷۳ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۲۸ ۵۵۱,۵۸۳,۲۲۹,۳۷۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۶۴,۴۶۴,۸۲۹ ۶۴,۱۶۰,۳۶۷ ۰ ۱۶ ۵۱,۵۶۹ ۰ ۴۲,۹۴۵ ۸,۶۲۴ ۵۵۳,۳۱۹,۰۰۲,۹۸۷