اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,484
تعداد واحدهای باقی مانده: 192,516
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 49,689,817,241
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,702,055
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,639,473
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,639,473
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 6,702,055 6,639,473 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,689,817,241
  2 1396/08/29 6,639,213 6,578,239 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,231,540,218
  3 1396/08/28 6,627,549 6,568,695 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,160,111,811
  4 1396/08/27 6,626,732 6,567,878 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,154,000,689
  5 1396/08/26 6,610,895 6,554,525 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,054,068,639
  6 1396/08/25 6,610,122 6,553,753 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,048,284,491
  7 1396/08/24 6,609,232 6,552,863 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,041,623,722
  8 1396/08/23 6,585,695 6,529,631 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,867,759,025
  9 1396/08/22 6,571,043 6,515,184 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,759,635,800
  10 1396/08/21 6,552,712 6,497,104 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,624,328,949
  11 1396/08/20 6,547,035 6,491,499 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,582,375,837
  12 1396/08/19 6,556,952 6,501,301 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,655,733,806
  13 1396/08/18 6,556,031 6,500,380 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,648,844,549
  14 1396/08/17 6,555,112 6,499,461 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,641,964,935
  15 1396/08/16 6,551,632 6,496,268 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,618,069,070
  16 1396/08/15 6,543,638 6,492,887 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,592,766,943
  17 1396/08/14 6,556,096 6,505,135 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,684,430,392
  18 1396/08/13 6,564,849 6,513,763 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,749,002,461
  19 1396/08/12 6,569,566 6,518,397 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,783,681,690
  20 1396/08/11 6,568,638 6,517,468 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,776,733,815
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق