صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری آبان 46,204,004,035
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 7,756
حسابرس: موسسه حسابرسی ایران مشهود
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,244 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,011,097
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,957,195
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,957,195
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود