صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری آبان 43,175,791,495
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 7,692
حسابرس: موسسه حسابرسی ایران مشهود
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,308 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,660,906
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,613,077
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,613,077
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود